Affärsjuridik omfattar alla juridiska dicipliner vilka kan sammankopplas med avtals- eller kontraktsförhållanden mellan näringsidkarer och privatpersoner. Affärsjuridik är således ett vitt begrepp med många infallsvinklar. Populärt kan man säga att affärsjuridiken inefattar allt från det att parter sluter avtal om något tills dess att betalning i samförstånd för detta något har erlagts.

Detta innebär mer detaljerat - utan krav på fullständighet - att byrån kan bistå med råd och anvisning inom
- avtals- och köprätt
- fastighets och hyresrätt
- bolagsrätt
- entreprenadjuridik
- skadeståndsrätt
- fordringsrätt
- obeståndsrätt
- konkursrätt

Vi hjälper våra klienter att skriva positiva, täckande, avtal, hitta affärsmässiga lösningar på juridiska problem och se till så att klienten får betalt för sitt arbetet till minsta möjliga kostnad för en eventuell tvist.

Om klienten ändå hamnar i en djupare dispyt med sin affärspart - affärsparten är plötsligt en motpart - klienten har hamnat i en tvist med sin tidigare affärspart så bistår vi och hjälper klienten att finna en så kommersiellt fördelaktig lösning som går att uppnå.

I det här läget gör vi en analys av rättsläget, granskar och tolkar parternas avtal, ombesörjer förhandlingar och för eventuellt förlikningsförhandlingar för att hitta en lösning i godo. Om tvisten ändå måste hamna i domstol eller inför skiljenämnd företräder vi vår klient såsom rättsombud. Vi gör härvid allt för att tvisten skall bli så okomplicerad som, möjligt samt också så kostnads- och tidseffektiv som möjligt.

I de flesta fall kan våra klienten, genom oss, använda sin rättsskyddsförsäkring.

Ring oss så berättar vi mer.  

Bolagsbildning!
Förutsättningen för bildande av små aktiebolag är nu mera ett aktiekapital om 50 000 kronor samt att revisorsplikten, efter 1 november 2010, har avskaffats. Vi hjälper Dig med bolagsbildning, stiftelseurkund, bolagsordning, kontakt med Bolagsverket, eventuelt kopmpanjonsavtal samt i sammanhanget övriga nödvändiga åtgärder vid bildandet av Ditt nya aktiebolag. Kontakta oss så berättar vi mer!