- 2013-03-15        - 2013-03-16  
Påminnelseavgift   50 kr 60 kr  
Inkassoavgift     160 kr 180 kr *)  
Upprättande av amorteringsplan 150 kr 170 kr  
Ans. om betalningsföreläggande 300 kr 300 kr  
Stämningsansökan   450 kr 450 kr  
Ansökan om konkurs   500 kr 500 kr  
         
      - 2014-07-01  
Stämningsansökan     2 800 kr **)  
Ansökan om konkurs     2 800 kr **)  

 

*) Om en borgenär i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet har rätt till dröjsmålsränta till följd av att en fordran på betalning för en vara eller tjänst inte har betalats i tid, har borgenären också rätt till en förseningsersättning. Detsamma gäller i ett förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning.

Förseningsersättning ska betalas med fyrahundrafemtio kronor. Lag (2013:56).

Om borgenären har vidtagit någon annan åtgärd än som avses i syfte att få gäldenären att betala en förfallen skuld, är gäldenären inte skyldig att ersätta kostnaderna för åtgärden. Om borgenären har rätt till förseningsersättning är gäldenären skyldig att betala ersättning för sådana åtgärder som avses endast till den del den sammanlagda ersättningen för åtgärderna överstiger förseningsersättningen. Det sagda hindrar inte att gäldenären kan vara skyldig att på annan grund än denna lag ersätta kostnader för mer omfattande förhandlingar för att lösa en tvist om en fordran. För detaljerad infotrmation se Lag (2013:56).

**) Ansökningsavgifter

Från och med den 1 juli 2014 höjs ansökningsavgifterna. Nedan anges de nya avgifterna för ett antal vanliga mål och ärenden vid tingsrätterna. Om du vill ha information om avgifter för andra mål och ärenden kan du vända dig till en tingsrätt. Komplett information finns i förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

Ansökningsavgifterna ska som tidigare betalas i samband med att en stämningsansökan ges in till domstolen. Ansökningsavgifterna tas ut med beloppen nedan. När ansökan kommer in till domstolen bedömer domstolen din ansökan. Om du har betalat ett för högt belopp kommer detta att återbetalas till dig. För att underlätta en eventuell återbetalning är det viktigt att du tydligt identifierar din betalning exempelvis genom att ange ditt fullständiga namn och personnummer. Om du har betalat ett för lågt belopp kommer domstolen uppmana dig att komplettera din ansökan. Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig om du inte betalar, utan det enda som sker är att din ansökan inte kommer att prövas av domstolen.

Ansökan om stämning

För ett mål som rör ett krav under 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp 2017) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr.

För ett mål som rör ett krav över 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp 2017) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr.

Ansökan om äktenskapsskillnad 900 kr    

Ansökan om vårdnad, boende och umgänge om barn (familjemål)
900 kr   

Allmänna domstolsärenden 900 kr  

Ansökan i ärenden om bl.a.

• adoption

• namnärende

• testamentsvittnesförhör

 • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman

• förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen


Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion 2 800 kr      

Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion.
Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs.


En ny tilläggsavgift

Från den 1 juli 2014 kommer tingsrätten ta ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till domstolen för vidare handläggning. Tilläggsavgiften, som är 600 kr eller 2 500 kr beroende på hur målet kommer att handläggas vid domstolen, ska betalas till tingsrätten. Domstolen kommer att skicka en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig om du inte betalar. Det som sker om du inte betalar är att ditt mål inte kommer att prövas av domstolen och att ett eventuellt utslag från Kronofogden kommer att undanröjas.

 

Fastighet, fysisk person     1,50 %  
Fastighet, företag         4,25 %, fr. o. m. 11-01-01
Inteckning         2,00 %  
Företagsinteckning     1,00 %  
Inskrivningsverksamheten har sju inskrivningskontor.  
De är belägna i Eksjö, Härnösand, Hässleholm, Mora,  
Norrtälje, Skellefteå och Uddevalla.  
Sök kontor, www.lantmateriet.se  
Kostanaden för ansökan av lagfart är 825 kronor.  
Lagfartskostnaden beräknas på det högsta av  
taxeringsvärdet året före ansökan och köpe-  
skillingen.    
Kostanaden för ansökan av fastighetsinteckning är 375 kronor.            
   
           

 

 

 

         
År       Belopp        
2001   36 900 kr        
2002   37 900 kr        
2003   38 600 kr        
2004   39 300 kr        
2005   39 400 kr        
2006   39 700 kr        
2007   40 300 kr        
2008   41 000 kr        
2009   42 800 kr        
2010   42 400 kr        
2011   42 800 kr        
2012   44 000 kr        
2013   44 500 kr
2014   44 400 kr
2015   44 500 kr
2016   44 300 kr
2017   44 800 kr
2018   45 500 kr

                                                                       

Från               Till                   Räntefot
2006-01-01   2006-06-30   1,50%
2006-07-01   2006-12-31   2,50%
2007-01-01   2007-06-30   3,00%
2007-07-01   2007-12-31   3,50%
2008-01-01   2008-06-30   4,00%
2008-07-01   2008-12-31   4,50%
2009-01-01   2009-06-30   2,00%
2009-07-01   2009-12-31   0,50%
2010-01-01   2010-06-01   0,50%
2010-07-01   2010-12-31   0,50%
2011-01-01   2011-06-30   1,50%
2011-07-01   2011-12-31   2,00%
2012-01-01   2012-06-30   2,00%
2012-07-01   2012-12-31   1,50%
2013-01-01   2013-06-30   1,00%
2013-07-01   2013-12-31   1,00%
2014-01-01   2014-07-01   1,00%
2015-01-01   2015-06-30   0,00%
2015-07-01   2015-12-31   0,00%
2016-01-01   2016-06-30   0,00%
2016-07-01   2016-12-31   -0,50%

2017-01-01   2017-06-30   -0,50%
2017-07-01    2017-12-31  -0,50%
2018-01-01     2018-06-30  -0,50%

2018-07-01     2018-12-31
-0,50%

                                                                       

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

 

Momspålägg   Baklänges        
25 %   20,00 %        
12 %   10,71%        
6 %   5,66 %