Fastighetsrätten är en omfattande juridisk disciplin. Portalstadgandet inom fastighetsjuridiken är utan tvekan Jordabalken (1970:994). Enligt 1 kap 1§ jordabalken är fast egendom jord. Den är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

Enligt 2 kap 1§ jordabalken hör till en fastighet, byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd, och andra växter, naturlig gödsel. Av 2 § framgår att till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden har blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Härefter räknar lagstiftaren upp en lång lista över vad som utgör tillbehör till byggnad. Observera härutöver att beträffande industribyggnader finns undantag från vad nu sagts. Fastighetsrätten delas traditionellt upp i allmän fastighetsrätt, fastighetsbildning och plan- och bygglagstiftning.

Citus Juridik har stor erfarenhet av fastighetsjuridiska frågor och processer inom området och kan därmed biträda med frågeställningar inom bland andra de fastighetsrättslig områdena:

 • Anläggningsrätt
 • Inteckningsrätt
 • Arrenderätt
 • Jordförvärvsrätt
 • Bostadsrättsfrågor
 • Köp- byte och gåva av fastigheter
 • Expropriationsrätt
 • Lagfartsfrågor
 • Fastigheter och tillbehör
 • Ledningsrätt
 • Fastighetsbildningsrätt
 • Panträtt
 • Förköpsrätt
 • Plan- och bygglagsrätt
 • Förvärv av hyresfastigheter
 • Rättsförhållanden mellan grannar
 • Hyreslagsfrågor
 • Servitut
 • Inskrivningsrätt

 • Tomträttsfrågor